ตารางข้อมูลจำนวนนักศึกษารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาแต่ละรอบ

ตารางข้อมูลจำนวนนักศึกษารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 1: Portfolio

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ตารางข้อมูลจำนวนนักศึกษารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 2: Quota

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ตารางข้อมูลจำนวนนักศึกษารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 3: Admission

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ตารางข้อมูลจำนวนนักศึกษารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 4: Direction Admission

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565
   

ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบ, ต่อเนื่อง) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (4 รอบการรับสมัคร)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565