\
ลำดับ รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา แผนรับ รับเพิ่ม การชำระเงิน รวมทั้งสิ้น
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
1 3211 สาขาวิชาภาษาไทย 40(90) - 41 28 15 4 88
2 3212 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 60(90) งดรับ 52 19 16 2 89
3 3213 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 40(65) 70 19 29 5 15 68
4 3214 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 30(80) - 34 9 20 10 73
5 3215 สาขาวิชาภาษาจีน 40(80) - 40 18 10 11 79
7 3235 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 20(35) 45 18 9 6 7 40
7 3217 สาขาวิชาและสารสนเทศศาสตร์ (บรรณารักษศาสตร์ฯ) 30 - 6 1 1 0 8
8 3219 สาขาวิชาดนตรีสากล 30 - 9 7 8 2 26
รวม 290 219 120 81 51 471