ลำดับ รหัสสาขา ชื่อสาขา รวม
1 3211 สาขาวิชาภาษาไทย 15
2 3212 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 16
3 3213 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 5
4 3214 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 20
5 3215 สาขาวิชาภาษาจีน 10
6 3235 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 6
7 3217 สาขาวิชาและสารสนเทศศาสตร์ (บรรณารักษศาสตร์ฯ) 1
8 3219 สาขาวิชาดนตรี 8
รวม 81