ลำดับ รหัสสาขา ชื่อสาขา รวม
1 3211 สาขาวิชาภาษาไทย 4
2 3212 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2
3 3213 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 15
4 3214 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 10
5 3215 สาขาวิชาภาษาจีน 11
6 3235 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 7
7 3217 สาขาวิชาและสารสนเทศศาสตร์ (บรรณารักษศาสตร์ฯ) 0
8 3219 สาขาวิชาดนตรี 2
รวม 51