ลำดับ รหัสสาขา ชื่อสาขา รวม
1 3211 สาขาวิชาภาษาไทย 41
2 3212 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 52
3 3213 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 19
4 3214 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 34
5 3215 สาขาวิชาภาษาจีน 40
6 3235 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 18
7 3217 สาขาวิชาและสารสนเทศศาสตร์ (บรรณารักษศาสตร์ฯ) 6
8 3219 สาขาวิชาดนตรี 9
รวม 219