ลำดับ รหัสสาขา ชื่อสาขา รวม
1 3211 สาขาวิชาภาษาไทย 28
2 3212 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19
3 3213 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 29
4 3214 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 9
5 3215 สาขาวิชาภาษาจีน 18
6 3235 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 9
7 3217 สาขาวิชาและสารสนเทศศาสตร์ (บรรณารักษศาสตร์ฯ) 1
8 3219 สาขาวิชาดนตรี 7
รวม 120