จุลสาร สถาบันวิจัยและพัฒนาปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.61
จุลสาร สถาบันวิจัยและพัฒนาปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.61
ธ สถิตในดวงใจไทยประชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์
ภาพวาดพฤกษศาสตร์ กล้วยป่าในประเทศไทย ในมิติทางศิลปะ
อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาและการสืบสาน ภาษาชาติพันธุ์ไทครั่งภาคเหนือตอนล่าง
สวนสาธารณสุข รักษ์สมุนไพร
สาคูปาล์มในประเทศไทยสถานภาพ องค์ความรู้และแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน
สานสุขโอเอซิสใกล้กรุง คุ้งบางกะเจ้า
สานสุขสถิตในดวงใจไทยตราบนิรันดร์
เราจะทำตามสัญญา
จดหมายข่าว อักษรภาษาสารคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อัตลักษณ์อาหารไทย 4 ภาค
อาร์ดีไทพ์ครูบาอาจารย์ ในระบอบประเพณีกรีด ฮินดูและพระพุทธศาสนา
อุทาหรณ์ คดีปกครอง
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
เอกสารคำสอนวิชาการเขียนรายงานทางวิชาชีพ