6 ร้อยพันความรู้คิดจากอีเมลของยอดเยี่ยม
กล่อง โลกสมุด โลกการเรียนรู้โลกประสบการณ์
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ
วิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559
การวิจัยเชิงพื้นที่ด้านความหลาก
หลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ตามศาสตร์พระราชา
การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน
ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความหลากหลายทางชีวภาพในอู่ทอง
คู่มือการศึกษาพันธุ์ไม้ในมหาชาติล้านนา
คู่มือฉบับประชาชน 58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558
งานวิจัยชุมชนกะเหรี่ยง บ้านทิพุเย
จดหมายข่าว สารไทยศึกษาปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 60
จุลนิติปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 60
วารสารเพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ปีที่ 19 ฉบับที่ 205 ม.ค.-มี.ค. 61
จุลสาร จับตามหาอำนาจปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ค. 61