วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2564
.มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563
JSSNU วารสารสังคมศาสตร์
ม.นเรศวรปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2563
วารสารวิชาการ
ม.บูรพาปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2563
ASEAN จุลสาร Watch จับตาอาเซียน
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2563
วารสารวิชาการ
ม.บูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2563
วารสาร
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2563
วารสารวิชาการ
ม.บูรพาปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2563
วารสารศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2562
บทความวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.60
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 48 พ.ค.-ส.ค. 2560
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วารสาร
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ต.ค.-ธ.ค. ฉบับที่ 4
วารสารคณะอักษรศาสตร์
วารสารนิทรรศการผลงานสะสม”กลับบ้าน”