หนังสือพลเมืองอภิวัฒน์กับประชาธิปไตย ของรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัณณ์ณภัทร์ เจริญพานิช เป็นสื่อสร้างสรรค์ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2559 – 2564: แนวคิดทางสังคมและการปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านเรื่องสั้นร่วมสมัย” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานวิจัยด้านการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สรรพศาสตร์ และศิลปะสร้างสรรค์ กลุ่มเรื่อง มนุษยศาสตร์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 หนังสือเล่มนี้มุ่งเผยแพร่แนวคิดการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย ซึ่งปรับปรุงองค์ความรู้และผลที่ได้จากการวิจัยเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนในวงกว้างทั้งในรูปแบบของหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ขอเชิญดาวน์โหลดฟรีได้ที่ >>> คลิก!<<<
(หรือสามารถคลิกที่รูปภาพหนังสือ ได้ล่างเพื่อเข้าดูหนังสือ)
   เนื้อหานำเสนอบทสังเคราะห์เรื่องสั้นการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า จำนวน 77 เรื่อง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการเมือง โดยเฉพาะการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ชี้ให้เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ส่งเสริมความเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้และมีปัญญารู้เท่าทัน และแนวปฏิบัติของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่จะช่วยพัฒนาประชาธิปไตยไทยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้การสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวรรณกรรมมาอธิบายและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเน้นให้พลเมืองเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของพลเมือง เคารพเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและความสามัคคี คุณลักษณะเหล่านี้จะปลูกฝังให้ประชาชนเป็นพลเมืองอภิวัฒน์ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมตามวิถีของระบอบประชาธิปไตยต่อไป
   ทั้งนี้ท่านที่สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยเพิ่มเติม สามารถเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ในรูปแบบ Metaverse ผ่านแอปพลิเคชัน Spatial ผ่านช่องทาง คลิก!!! หรือ แสกน QR-Code ด้านล่าง