บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

# ปีการศึกษา ชื่อเรื่องขอบเขตข้อตกลง หน่วยงานที่ลงนาม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วันที่ลงนาม เอกสาร
1 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา (พรหมพิราม)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564 #
2 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนคลองวัดไร่ (บางระกำ)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564 #
3 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านป่าสัก (กงไกรลาศ)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564 #
4 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนซำเตย (วังทอง)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564 #
5 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านหนองดู่ (เนินมะปราง)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564 #
6 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านเนินมะคึด (วัดโบสถ์)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564 #
7 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย (ศรีสัชนาลัย)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564 #
8 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (คีรีมาศ)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564
9 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านหนองปลิง (วัดโบสถ์)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564
10 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนวัดโคกสลุด (บางกระทุ่ม)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564 #
11 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ (คีรีมาศ)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564 #
12 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม (พรหมพิราม)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564 #
13 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านปากสิน (ศรีสัชนาลัย)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564 #
14 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง (วังทอง)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564
15 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี (วังทอง)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564 #
16 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำ)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564 #
17 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนวัดศรีเมือง (กงไกรลาศ)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564 #
18 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านน้ำยาง (วังทอง)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2564 #
19 2564 Memorandum of Agreement between

H.I.S. TOURS CO., LTD. (Phitsanulok Branch)

Japanese Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University February, 16, 2021 #
20 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว พิษณุโลก

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 29 มกราคม 2564 #
21 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเซโค พิษณุโลก

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 8 กุมภาพันธ์ 2564 #
22 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 8 เมษายน 2564 #
23 2565 โครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 14 มิถุนายน 2565 #
24 2565 โครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด (OPPO)

สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 15 มิถุนายน 2565 #
25 2565 โครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

บริษัท เค ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สาขาภาษาจีนธุรกิจ/สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 29 มิถุนายน 2565 #
26 2565 โครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

บริษัท บูทิค ป่าตอง สาย 3 จำกัด

สาขาภาษาจีนธุรกิจ/สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 30 มิถุนายน 2565 #
27 2565 โครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

บริษัท ซีซีดี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

สาขาภาษาจีนธุรกิจ/สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 28 มิถุนายน 2565 #
28 2565 โครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร

สาขาภาษาจีนธุรกิจ/สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 12 ตุลาคม 2565 #
29 2565 โครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

บริษัทเอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง โรงเรียนสอนภาษา ออล อิน ยูนิเวอร์ส

สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 เมษายน 2565 #
30 2565 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2 ธันวาคม 2565 #
31 2566 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3 เมษายน 2566 #
32 2565 บันทึกข้อตกลงการทำความร่วมมือทางการศึกษาศูนย์ความรวมมือการศึกษาไทย-จีน

ศูนย์ความรวมมือการศึกษาไทย-จีน

สาขาวิชาภาษาจีน 7 เมษายน 2566 #
33 2565 GENERAL AGREEMENT OF COOPERATION

Tianjin Normal University, China (Tianjin Normal University)

Pibulsongkram Rajabhat University (Thailand) 4 พฤษภาคม 2566 #
34 2565 บันทึกข้อตกลงการทำความร่วมมือทางการศึกษา

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

สาขาวิชาภาษาจีน 30 พฤษภาคม 2566 #
35 2565 บันทึกข้อตกลงการทำความร่วมมือทางการศึกษา

โรงเรียนอุดมดรุณี

สาขาวิชาภาษาจีน 30 พฤษภาคม 2566 #
36 2566 บันทึกข้อตกลงการทำความร่วมมือ

บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์(ไทย) จำกัด

สาขาวิชาภาษาจีน 22 พฤษภาคม 2566 #
37 2566 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

บริษัท INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP (Thailand) จำกัด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 18 สิงหาคม 2566 #
38 2566 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 18 สิงหาคม 2566 #
39 2566 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับบริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด์)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 30 ตุลาคม 2566 #
40 2567 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 29 มกราคม 2567 #
41 2567 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา

บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 29 มีนาคม 2567 #