Features

วารสารอักษราพิบูล (Aksara Pibul Journal)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วารสารอักษราพิบูล

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์ โดยเปิดรับบทความซึ่งอาจเป็นบทความวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ บทความทั่วไป และบทความวิจารณ์หนังสือเกี่ยวกับด้านมนุษยศาสตร์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai Journals Citation Index-TCI) ในอนาคต

รูปแบบการเผยแพร่

รูปเล่มวารสาร สำหรับผู้เขียนและรูปแบบออนไลน์ (E-Journal) กำหหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

ข้อกำหนดทั่วไปของบทความ

1. บทความวิชาการ ประเด็นที่น่าสนใจศึกษาทางด้านภาษาตะวันออก (ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ฯลฯ) ภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ) วรรณคดีไทย คติชน ดนตรี และบรรณารักษศาสตร์ บทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์หรือบทวิจารณ์หนังสือในสาขามนุษยศาสตร์ พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทย อีกทั้งผู้เขียนต้องกำหนดคำสำคัญ (คำที่ช่วยค้นหาบทความได้อย่างสะดวก) อย่างน้อย 3-5 คำ

2. ต้นฉบับมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ B5

3. บทความต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ต้องการยกตัวอย่างเป็นภาษาอื่น ให้ดูขนาดตัวอักษรในรูปแบบตัวอักษร

4. บทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน (double-blind peer review)

 

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับวารสาร

1. ข้อแนะนำการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
2. แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
3. แบบฟอร์มบทความวิจัย
4. Research Article Template
5. แบบฟอร์มบทความวิชาการ
6. Academic Article Template
7. ประกาศต่างๆ

บรรณาธิการ

อาจารย์ภัครพล  แสงเงิน

  โทร. 087-1943678   

 

อาจารย์ ดร.สุธัญญา  ปานทอง

  โทร. 087-9393913  

 

ISSN 2697-5165

          

 

ดาวน์โหลด วารสารอักษราพิบูล >>> ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 

ดาวน์โหลด วารสารอักษราพิบูล >>> ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 

ดาวน์โหลด วารสารอักษราพิบูล >>> ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564