อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)

ข้อมูลหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เมศิณี ภัทรมุทธา

ตำแหน่ง : ศศ.ด. ภาษาไทย, ศศ.ม. ภาษาไทย, ศศ.บ. ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

HUSO

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ติดชัย
 

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ด. ภาษาไทย, ศศ.ม. ภาษาไทย, พธ.บ. ปรัชญา

HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุชาดา เจียพงษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : อ.ด. ภาษาไทย, ศศ.ม. ภาษาศาสตร์, ศศ.บ. ภาษาไทย

อาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม
 

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ปร.ด. ภาษาไทย, ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ ,ศศ.บ. ภาษาไทย

HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ 

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ด. คติชนวิทยา, ศศ.ม. ภาษาไทย, ศศ.บ. ภาษาไทย

รองศาสตราจารย์
ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ด. ภาษาไทย, ค.ม. การสอนภาษาไทย, ศศ.บ. ภาษาไทย

HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัครพล
แสงเงิน

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. วรรณคดีไทย, ศศ.บ. ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)


HUSO

อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง
 

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. วรรณคดีไทย, ศศ.บ. ภาษาไทย

HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ด. ภาษาไทย, ศศ.ม. ภาษาไทย, ศศ.บ. ภาษาไทย

HUSO

อาจารย์กฤษณา ชาญณรงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ป.เอก ลาศึกษาต่อ, ศศ.ม. คติชนวิทยา, ศศ.บ. ภาษาไทย

HUSO

อาจารย์รัตนาวดี ปาแปง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ป.เอก ลาศึกษาต่อ, ศศ.ม. ภาษาไทย ,ศศ.บ. ภาษาไทย