อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

ข้อมูลหลักสูตร
HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทชา
บุญยะรัตน์

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

HUSO

อาจารย์ ดร.สุพัตรา พรมดำ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ปร.ด. ภาษาศาสตร์ประยุกต์, ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ, นศ.บ. นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)

HUSO

อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ปร.ด. ภาษาศาสตร์, ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ, ค.บ. ภาษาอังกฤษ


 

HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมพร
บุญชุม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา, กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

HUSO

อาจารย์นันทภัค ประทีปแก้ว
 

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ภาษาศาสตร์, ค.บ. ภาษาอังกฤษ


HUSO

อาจารย์วิสิฎฐา แรงเขตรการ
 

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ, ค.บ. ภาษาอังกฤษ

HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติกา เศรษฐธัญการ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ด. ภาษาศาสตร์, ศศ.ม. ภาษาศาสตร์, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภทรา
พงศ์ศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : M.A. English as an International Language, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ(เกียรตินิยมอันดับ 1)

HUSO

อาจารย์ ดร.วารีรัตน์ สีแดง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ด. ภาษาศาสตร์, ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

HUSO

อาจารย์ ดร.พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ปร.ด. ภาษาศาสตร์, ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

HUSO

อาจารย์ธารีรัตน์ สุนิพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 

HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณากร คงชนะ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : Ph.D. English, M.A. English, พธ.บ. ภาษาอังกฤษ

HUSO

Aj. Simon Watts

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : –


HUSO

Aj. Choneth M. Magayon

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : –

HUSO

Aj. Shayne Abacahin Solon

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : –