อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

ข้อมูลหลักสูตร
HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิศากร
ไชยมงคล

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

HUSO

อาจารย์อธิษฐาน งามกิจวัตร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

HUSO

อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

HUSO

อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ นวาวัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ปร.ด. หลักสูตรและการสอน, ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

HUSO

อาจารย์สิรินญา ศรีชมภู

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ


HUSO

Aj. Kim Taehyung

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : –

HUSO

Aj. David Preyer

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : –