อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)

ข้อมูลหลักสูตร
HUSO

อาจารย์เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : อ.ม. ภาษาญี่ปุ่น, ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น (เกียรตินิยมอันดับ 2)

HUSO

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : Ph.D. Language and Societies Course,  M.A. Languages and Societies Course, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

HUSO

อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล
 

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ภาษาญี่ปุ่น , ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นHUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศษ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา, ศศ.ด. ภาษาศาสตร์, ศศ.ม. ญี่ปุ่นศึกษา, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น (เกียรตินิยมอันดับ 2)

HUSO

อาจารย์ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
HUSO

Aj. Takeshi Ando

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : –

HUSO

Aj. Yasuhiko Zuzuki

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : –

HUSO

Aj. Hiromi Watanabe

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : –

HUSO

Aj. Yoshiko Yamada

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : –