อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)

ข้อมูลหลักสูตร
HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : Ph.D. Chinese Language Philology, M.A. Chinese Language Philology, ค.บ. ภาษาจีน

HUSO

อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : Ph.D. Linguistic and Applied, M.A. Chinese Philology, ศศ.บ. ภาษาจีน

HUSO

อาจารย์ดุจรวี กรรมถัน

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : กจ.ม. การบริหารและจัดการองค์กร, ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ


HUSO

อาจารย์กมลชนก สิทธิโชคสถิต

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : M.A. Master of teaching Chinese speakers of other Language, ศศ.บ. ภาษาจีน

อาจารย์ ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : Ph.D. Linguistics and Applied Linguistics, M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other languages, ศศ.บ. ภาษาจีน

HUSO

Aj. Xincheng Han

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : –

HUSO

Aj. Jiquan Xue

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : –