อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ.)

ข้อมูลหลักสูตร
HUSO

อาจารย์ ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : Ph.D. ภาษาศาสตร์ประยุกต์, M.Econ International Economics and Trake (Chinese),
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ

HUSO

อาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : M.A. Master of teaching Chinese speakers of other Language, ศศ.บ. ภาษาจีน


HUSO

อาจารย์มะลิตา จันทร์ใหม่

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : กำลังอัพเดทข้อมูล…HUSO

Aj. Xiaoyu Chen

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : –