อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล (ศป.บ.)

ข้อมูลหลักสูตร
HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล พันธุ์เพ็ชร์

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. วิทยาการดนตรีและนาฎศิลป์, ค.บ. ดนตรีศึกษา

HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ปร.ด. ดนตรี, ศศ.ม. ดนตรี, ศป.บ. ดุริยางคศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์
มณีวัลย์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ดนตรี, ดศ.ป. การแสดงเปียโน

อาจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรักษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : Ph.D. Music, ศศ.ม. ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา, ศศ.บ. ศิลปะการละคร


อาจารย์ ดร.ศุภชัย ธีระกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ปร.ด. ดุริยางคศิลป์, ศป.ม. ดุริยางคศิลป์, ค.บ. ดนตรีศึกษา


อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์, ศป.บ. ดุริยางคศาสตร์

อาจารย์ธิปไตย สุนทร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศป.ม. (ดุริยางคศิลป์), ศศ.บ. (ดนตรีสากล)