วารสารอักษราพิบูล (Aksara Pibul Journal)

〉 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วารสารอักษราพิบูล

〉 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์ โดยเปิดรับบทความซึ่งอาจเป็นบทความวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ บทความทั่วไป และบทความวิจารณ์หนังสือเกี่ยวกับด้านมนุษยศาสตร์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journals Citation Index-TCI) ในอนาคต

รูปแบบการเผยแพร่

〉 รูปเล่มวารสาร สำหรับผู้เขียนและรูปแบบออนไลน์ (E-Journal) กำหหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

ข้อกำหนดทั่วไปของบทความ

1. บทความวิชาการ ประเด็นที่น่าสนใจศึกษาทางด้านภาษาตะวันออก (ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ฯลฯ) ภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ) วรรณคดีไทย คติชน ดนตรี และบรรณารักษศาสตร์ บทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์หรือบทวิจารณ์หนังสือในสาขามนุษยศาสตร์ พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทย อีกทั้งผู้เขียนต้องกำหนดคำสำคัญ (คำที่ช่วยค้นหาบทความได้อย่างสะดวก) อย่างน้อย 3-5 คำ
2. ต้นฉบับมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ B5
3. บทความต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ต้องการยกตัวอย่างเป็นภาษาอื่น ให้ดูขนาดตัวอักษรในรูปแบบตัวอักษร
4. บทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน (double-blind peer review)