บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูลบัณฑิตจบการศึกษา 2565)

ลำดับ สาขา จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวนบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูล ร้อยละบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ คะแนนที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน (ค่าเฉลี่ย) คิดเฉพาะหลังจบการศึกษาเท่านั้น ตรงกับสาขาวิชา ร้อยละตรงกับสาขาวิชา (คิดเฉพาะหลังจบการศึกษาเท่านั้น)
มีงานทำ ไม่มีงานทำ ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร
มีงานทำอยู่ก่อนแล้ว มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา ประกอบอาชีพอิสระ รวม
1 สาขาวิชาภาษาไทย 60 57 95.00 - 43 5 48 6 2 - 1 88.89 4.44 11,405.00 31.00 64.58
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 85 65 76.47 - 46 2 48 16 - - 1 75.00 3.75 14,445.83 26.00 54.17
3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 39 31 79.49 - 23 1 24 5 1 - 1 82.76 4.14 15,175.00 12.00 50.00
4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 21 21 100.00 - 17 1 18 2 1 - - 90.00 4.50 21,205.88 12.00 66.67
5 สาขาวิชาภาษาจีน 32 26 81.25 - 13 6 19 6 1 - - 76.00 3.80 17,552.63 10.00 52.63
6 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ยังไม่ได้รับข้อมูล) - - - - - - - - - - - - - - -
7 สาขาวิชาดนตรี 17 16 94.12 - 9 - 9 7 - - - 56.25 2.81 14,222.22 4.00 44.44
รวม 254 216 85.04 - 151 15 166 42 5 - 3 79.81 3.99 15,667.76 95.00 57.23