บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี / ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลบัณฑิตจบการศึกษา 2563)

ลำดับ สาขา จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวนบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูล ร้อยละบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ คะแนนที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน (ค่าเฉลี่ย) คิดเฉพาะหลังจบการศึกษาเท่านั้น ตรงกับสาขาวิชา ร้อยละตรงกับสาขาวิชา (คิดเฉพาะหลังจบการศึกษาเท่านั้น)
มีงานทำ ไม่มีงานทำ ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร
มีงานทำอยู่ก่อนแล้ว มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา ประกอบอาชีพอิสระ รวม
1 สาขาวิชาภาษาไทย 41 40 97.56 - 24 1 25 12 3 - - 67.57 3.38 10,900 14.00 56.00
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 76 55 72.37 6 32 - 38 16 1 - - 66.67 3.33 11,596.25 16.00 50.00
3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 29 23 79.31 - 15 1 16 6 1 - - 72.73 3.64 13,784.37 6.00 37.50
4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 48 48 100.00 1 28 13 42 4 2 - - 91.11 4.56 14,479.21 13.00 31.71
5 สาขาวิชาภาษาจีน 28 23 82.14 1 21 - 22 1 - - - 95.45 4.77 15,928.00 16.00 76.19
6 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 18 18 100.00 - 11 1 12 5 1 - - 70.59 3.53 17,000 6.00 50.00
7 สาขาวิชาดนตรี 20 17 85.00 4 8 2 14 2 - - 1 83.33 4.17 13,470 6.00 60.00
รวม 260 224 86.15 12 139 18 169 46 8 - 1 77.34 3.87 13,879.69 77.00 49.04