บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี / ปีการศึกษา 2563

ลำดับ สาขา จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวนบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูล ร้อยละบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ คะแนนที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน (ค่าเฉลี่ย) คิดเฉพาะหลังจบการศึกษาเท่านั้น ตรงกับสาขาวิชา ร้อยละตรงกับสาขาวิชา (คิดเฉพาะหลังจบการศึกษาเท่านั้น)
มีงานทำ ไม่มีงานทำ ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร
มีงานทำอยู่ก่อนแล้ว มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา ประกอบอาชีพอิสระ รวม
1 สาขาวิชาภาษาไทย 151 151 100.00 27 102 9 138 9 4 - - 92.50 4.63 15,944 89 80.18
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 169 127 75.15 2 77 8 87 37 3 - - 69.67 3.48 12,603 22 25.88
3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 77 66 85.71 4 44 5 53 12 - - 1 80.33 4.02 13,248 23 46.94
4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 55 55 100.00 1 32 8 41 13 - - 1 75.47 3.77 15,952 16 40.00
5 สาขาวิชาภาษาจีน 39 39 100.00 3 29 - 32 7 - - - 80.56 4.03 16,937 20 68.97
6 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 49 49 100.00 2 28 4 34 11 2 - 2 74.42 3.72 12,306 11 34.38
7 สาขาวิชาดนตรี 37 35 94.59 4 19 5 28 3 1 - 3 88.89 4.44 11,600 15 62.50
รวม 577 522 90.47 43 331 39 413 92 10 - 7 80.09 4.00 14,084.29 28.00 7.57