บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี / ปีการศึกษา 2562

ลำดับ สาขา จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวนบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูล ร้อยละบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ คะแนนที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน (ค่าเฉลี่ย) คิดเฉพาะหลังจบการศึกษาเท่านั้น ตรงกับสาขาวิชา ร้อยละตรงกับสาขาวิชา (คิดเฉพาะหลังจบการศึกษาเท่านั้น)
มีงานทำ ไม่มีงานทำ ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร
มีงานทำอยู่ก่อนแล้ว มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา ประกอบอาชีพอิสระ รวม
1 สาขาวิชาภาษาไทย 82 82 100.00 39 33 1 73 7 2 - - 82.93 4.15 12,614 30 88.24
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118 77 65.25 4 45 5 54 21 2 - - 70.42 3.52 13,415 16 32.00
3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 44 30 68.18 5 19 2 26 4 - - - 84.00 4.20 13,575 9 42.86
4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 27 27 100.00 - 21 2 23 4 - - - 85.19 4.26 15,645 10 43.48
5 สาขาวิชาภาษาจีน 16 16 100.00 - 14 1 15 1 - - - 93.75 4.69 23,540 13 86.67
6 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 27 27 100.00 - 14 2 16 10 - - 1 61.54 3.08 12,466 6 37.50
7 สาขาวิชาดนตรี 20 20 100.00 9 7 3 19 1 - - - 90.91 4.55 10,140 6 60.00
รวม 334 279 83.53 57 153 16 226 48 4 - 1 77.88 3.89 14,485.00 90 53.25