บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี / ปีการศึกษา 2561

ลำดับ สาขา จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวนบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูล ร้อยละบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ คะแนนที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน (ค่าเฉลี่ย) คิดเฉพาะหลังจบการศึกษาเท่านั้น ตรงกับสาขาวิชา ร้อยละตรงกับสาขาวิชา (คิดเฉพาะหลังจบการศึกษาเท่านั้น)
มีงานทำ ไม่มีงานทำ ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร
มีงานทำอยู่ก่อนแล้ว มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา ประกอบอาชีพอิสระ รวม
1 สาขาวิชาภาษาไทย 79 79 100.00 9 58 1 68 8 2 1 - 88.06 4.40 10,058 48 81.36
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 104 72 69.23 - 55 3 58 7 4 1 2 89.23 4.46 12,568 23 39.66
3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 55 45 83.33 - 37 3 40 4 1 - - 90.91 4.55 14,337 18 45.00
4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 38 38 100.00 - 31 2 33 3 1 - 1 91.67 4.58 16,671 18 54.55
5 สาขาวิชาภาษาจีน 30 30 100.00 - 22 2 24 6 - - - 80.00 4.00 17,425 20 83.33
6 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 26 26 100.00 - 19 1 20 6 - - - 76.92 3.85 11,445 5 25.00
7 สาขาวิชาดนตรี 32 30 93.75 - 15 7 22 7 - - 1 75.86 3.79 15,109 9 40.91
รวม 363 320 88.15 9 237 19 265 41 8 2 4 86.20 4.31 13,944.71 141 55.08