ระดับปริญญาตรีภาคปกติ จำแนกเป็นสาขาวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2566)

ลำดับ สาขา เรียนตามแผนการเรียน
ปี 2565 (1) ปี 2564 (2) ปี 2563 (3) ปี 2562 (4) รวม
รวม รวม รวม รวม รวม
1 สาขาวิชาภาษาไทย 14 70 84 13 71 84 11 59 70 11 58 69 49 258 307
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 63 83 18 63 81 27 70 97 22 64 86 87 260 347
3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 15 48 63 11 38 49 8 48 56 11 36 47 45 170 215
4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 33 34 67 12 19 31 13 25 38 14 10 24 72 88 160
5 สาขาวิชาภาษาจีน 7 64 71 4 37 41 4 53 57 7 37 44 22 191 213
6 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 3 36 39 2 21 23 1 8 9 - - - 6 65 71
7 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 4 7 3 1 4 - 4 4 - 1 1 3 6 9
8 สาขาวิชาดนตรีสากล 20 5 25 11 6 17 13 3 16 16 2 18 60 16 76
รวม 115 324 439 74 256 330 77 270 347 81 208 289 347 1,058 1,405ระดับปริญญาตรีภาคกศ.ป.ป. / ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) จำแนกเป็นสาขาวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2566)

ลำดับ สาขา เรียนตามแผนการเรียน
ปี 2565 (1) ปี 2564 (2) ปี 2563 (3) ปี 2562 (4) รวม
รวม รวม รวม รวม รวม
1 สาขาวิชาภาษาไทย - - - 5 7 12 3 10 13 - 8 8 8 25 33
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 8 10 8 9 17 5 8 13 6 19 25 21 44 65
3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - - - - - - - - - - - - - - -
4 สาขาวิชาภาษาจีน - - - 5 6 11 - - - - - - 5 6 11
5 สาขาวิชาดนตรี - - - - - - - - - - - - - - -
รวม 2 8 10 18 22 40 8 18 26 6 27 33 34 75 109สรุปจำนวนจำแนกเป็นระดับ คณะ ชั้นปี (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2566)

จำนวน ณ ที่มีอยู่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร

คณะ ปี 1 (2565) ปี 2 (2564) ปี 3 (2563) ปี 4 (2562) ปี 4 (2561) รวม เกินแผนการเรียน รวมทั้งสิ้น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 439 330 347 289 - 1,405 176 1,581

จำนวน ณ ที่มีอยู่ภาคกศ.ป.ป. / ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร

คณะ ปี 1 (2565) ปี 2 (2564) ปี 3 (2563) ปี 4 (2562) รวม เกินแผนการเรียน รวมทั้งสิ้น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 40 26 33 109 181 290

จำนวน ณ ที่มีอยู่ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท

คณะ ปี 1 (2565) ปี 1 (2564) ปี 2 (2563) รวม เกินแผนการเรียน รวมทั้งสิ้น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 - - 7 - 7