ข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน และประเภททุนต่างๆ
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2567 โดย งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลสรุปข้อมูลผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.

ลำดับ รหัสสาขา สาขาวิชา ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567
กรอกใบสมัคร ชำระเงินสมัคร กรอกใบสมัคร ชำระเงินสมัคร
1 3211 สาขาวิชาภาษาไทย 22 19 27 22
2 3212 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 57 48 52 45
3 3213 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 35 34 50 45
4 3214 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 40 30 42 39
5 3215 สาขาวิชาภาษาจีน 71 62 77 68
6 3235 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 36 30 24 20
7 3217 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 5 5 13 6
8 3219 สาขาวิชาดนตรีสากล 25 22 33 29
รวม 291 250 318 274


สรุปข้อมูลผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ประเภททุน 1 ตำบล 1 ทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.

ลำดับ รหัสสาขา สาขาวิชา ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567
กรอกใบสมัคร ชำระเงินสมัคร กรอกใบสมัคร ชำระเงินสมัคร
1 3211 สาขาวิชาภาษาไทย 2 1 5 3
2 3212 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 2 3 1
3 3213 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 0 1 1
4 3214 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 1 1
5 3215 สาขาวิชาภาษาจีน 4 0 2 2
6 3235 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 0 0 2 1
7 3217 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 0 3 2
8 3219 สาขาวิชาดนตรีสากล 2 1 2 1
รวม 13 5 19 12


สรุปข้อมูลผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ประเภททุนเพชรกำซะลอง
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.

ลำดับ รหัสสาขา สาขาวิชา ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567
กรอกใบสมัคร ชำระเงินสมัคร กรอกใบสมัคร ชำระเงินสมัคร
7 3217 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4 4 4 4
8 3219 สาขาวิชาดนตรีสากล 2 2 2 2
รวม 6 6 6 6