ชื่อสาขา สมัคร รายงานตัว ชำระเงิน
สาขาวิชาภาษาไทย 8 5 5
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 0 0
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 6 5 5
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 0 0
สาขาวิชาภาษาจีน 5 2 2
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 1 1 1
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 1 1
สาขาวิชาดนตรีสากล 5 0 0
รวม 33 14 14