ชื่อสาขา ผู้มีสิทธิ์ รายงานตัว ชำระเงิน
สาขาวิชาภาษาไทย 15 14 12
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 17 16 14
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 5 4 4
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 18 18 17
สาขาวิชาภาษาจีน 17 17 14
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 5 4 4
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 3 3
สาขาวิชาดนตรีสากล 3 3 2
รวม 83 79 70