สรุปข้อมูล

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน และประเภททุนต่างๆ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ รหัสสาขา ชื่อสาขา แผนรับ รอบที่ 1 1 ตำบล 1 ทุน เพชรกาซะลอง
ผู้มีสิทธิ์ รายงาน ชำระเงิน ผู้มีสิทธิ์ รายงาน ชำระเงิน ผู้มีสิทธิ์ รายงาน ชำระเงิน
1 3211 สาขาวิชาภาษาไทย 80 52 41 36 1 1 1 - - -
2 3212 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 80 45 35 33 1 0 0 - - -
3 3213 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 40 39 29 26 0 0 0 - - -
4 3214 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 40 37 20 19 1 1 1 - - -
5 3215 สาขาวิชาภาษาจีน 40 75 44 37 0 0 0 - - -
6 3235 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 40 31 19 19 0 0 0 - - -
7 3217 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 40 5 4 4 0 0 0 4 4 4
8 3219 สาขาวิชาดนตรีสากล 40 24 16 14 1 1 1 2 2 2
รวม 400 308 208 188 4 3 3 6 6 6

ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

ลำดับ รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา สมัครผ่านระบบออนไลน์ ชำระเงินค่าสมัคร
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
1 3211 สาขาวิชาภาษาไทย 21 11 14 17 9 12
2 3212 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 56 36 14 47 31 12
3 3213 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 33 26 30 32 22 28
4 3214 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 39 16 19 25 16 14
5 3215 สาขาวิชาภาษาจีน 67 30 19 58 28 18
6 3211 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 37 26 7 29 23 6
7 3217 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 5 7 7 4 7 6
8 3219 สาขาวิชาดนตรีสากล 22 19 6 19 15 5
รวม 280 171 116 231 151 101

ประเภททุน 1 ตำบล 1 ทุน

ลำดับ รหัสสาขา ชื่อสาขา สมัครผ่านระบบออนไลน์ ชำระเงินค่าสมัคร
1 3211 สาขาวิชาภาษาไทย 2 1
2 3212 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 2
3 3213 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 0
4 3214 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1
5 3215 สาขาวิชาภาษาจีน 4 0
6 3211 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 0 0
7 3217 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 0
8 3219 สาขาวิชาดนตรีสากล 2 2
รวม 13 6

ประเภททุนเพชรกาซะลอง

ลำดับ รหัสสาขา ชื่อสาขา สมัครผ่านระบบออนไลน์ ชำระเงินค่าสมัคร
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 1 อันดับ 2
1 3217 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 0 3 0
2 3219 สาขาวิชาดนตรีสากล 2 0 1 0
รวม 5 0 4 0

รอบที่ 1 : Portfolio (ขยายเวลา) ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566

ลำดับ รหัสสาขา ชื่อสาขา อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
1 3211 สาขาวิชาภาษาไทย 22 11 14 19 9 12
2 3212 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 57 34 14 48 30 12
3 3213 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 35 27 30 34 23 28
4 3214 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 39 17 20 29 17 15
5 3215 สาขาวิชาภาษาจีน 71 30 18 62 28 17
6 3217 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 5 7 7 5 7 6
7 3219 สาขาวิชาภาษาดนตรี 25 19 6 22 15 5
8 3235 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 36 26 7 30 23 6
รวม 290 171 116 249 152 101