ลำดับ รหัสวิชา ชื่อสาขา แผนรับ รอบที่ 1
ชำระเงิน
รอบที่ 2
ชำระเงิน
รอบที่ 3
ชำระเงิน
รอบที่ 4
ชำระเงิน
รวมชำระเงิน
1 3211 สาขาวิชาภาษาไทย 80 37 44 15 7 103
2 3212 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 80 33 26 16 10 85
3 3213 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 40 26 28 4 10 68
4 3214 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 40 20 12 18 5 55
5 3215 สาขาวิชาภาษาจีน 40 37 19 16 4 76
6 3235 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 40 19 9 4 3 35
7 3217 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 40 8 0 3 2 13
8 32179 สาขาวิชาดนตรีสากล 40 17 7 3 4 31
รวม 400 197 145 79 45 466