จำนวนผู้สมัครออนไลน์
ชื่อสาขา อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
สาขาวิชาภาษาไทย (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 14 8 3
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 6 0 0
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 22 6 3
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 1 4
สาขาวิชาภาษาจีน (โทภาษาอังกฤษ) 5 7 3
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1 3 1
สาขาวิชาดนตรี 2 2 5
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 7 2 0
รวม 60 29 19