ชื่อสาขา เลือกอันดับ 1 เลือกอันดับ 2 เลือกอันดับ 3 ชำระเงิน 1 ชำระเงิน 2 ชำระเงิน 3
สาขาวิชาภาษาไทย (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 27 28 29 21 28 23
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 48 847 24 37 39 20
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 17 37 30 14 30 23
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 10 7 10 7 7 8
สาขาวิชาภาษาจีน (โทภาษาอังกฤษ) 25 14 11 15 11 9
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2 9 5 2 6 5
สาขาวิชาดนตรี 13 10 6 11 7 6
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 6 12 6 3 10 4
รวม 148 164 121 110 138 98