ลำดับ รหัสสาขา ชื่อสาขา จำนวนรับตามแผน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ตัวจริง) ตัวสำรอง ครูรักษ์ถิ่น ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ TCAS ชำระค่าบำรุงการศึกษา
1 3211 สาขาวิชาภาษาไทย 70 81 0 0 30 28
2 3212 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 60 80 0 0 41 38
3 3213 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 50 27 0 0 21 21
4 3214 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 30 30 0 0 23 20
5 3215 สาขาวิชาภาษาจีน (โทภาษาอังกฤษ) 40 43 0 0 22 22
6 3217 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 20 2 0 0 2 2
7 3219 สาขาวิชาดนตรี 30 23 0 0 12 13
8 3211 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 20 20 0 0 11 10
รวม 320 306 0 0 162 154