อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)

ข้อมูลหลักสูตร
HUSO

อาจารย์ฟ้า วิไลขำ

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนทยา สาลี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ปร.ด. ศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์, ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย
คันชั่งทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)


HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี
ซื่ออุทิศกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์

HUSO

อาจารย์นงพงา สุขโอสถ

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (คอมพิวเตอร์),บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ