ผลงานวิชาการแต่ละสาขาวิชา

ลำดับชื่อบทความวิจัยเจ้าของบทความวิจัยสาขาวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ชื่อวารสารหรือแหล่งที่เผยแพร่ปีที่เผยแพร่ /เล่มที่
1ตำราผศ.ดร.คุณากร คงชนะภาษาอังกฤษ ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
2การอ่านและการส่งเสริมการอ่านผศ.ดร.สนทยา สาลีสารสนเทศศาสตร์ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
3นิราศเมืองหลวงพระบาง: การศึกษาจากวรรณคดีสู่ภาคสนามผศ.ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็กภาษาไทยวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 62
4พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของแมวกุหลาบดำ: ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในครอบครัวของคนจีนพลัดถิ่นรศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญภาษาไทยวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 62
5การศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกรศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญภาษาไทยวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 62
6อุปลักษณ์สัตว์ในนวนิยาย เรื่อง ‘คนในนิทาน’ : สัตว์ศึกษาตามมุมมองวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศรศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญภาษาไทยวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 62
7การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บางแก้วในจังหวัดพิษณุโลกรศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญภาษาไทยวารสาร veridian E-journal,Silpakorn Universityปีที่ 12 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม 62
8คำคล้ายในภาษาไทย : การวิเคราะห์รูปคำและความหมายรศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์ภาษาไทยวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 62
9ลักษณะสำคัญของพระมาไลย ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสผศ.ภัครพล แสงเงินภาษาไทยวารสารมนุษยศาสตร์วิชาการปีที่ 26 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 62
10students’ self-evaluation of english improvement through internet usage for learning purposesอาจารย์ ดร.พนิตนันท์ เอี่ยมต่อมภาษาอังกฤษวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 62
11การปรากฏร่วมกันของคำในภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาคำนามจากคลังข้อมูลภาษารศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิมภาษาญี่ปุ่นวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 62
12หลงไฟ: การวิเคราะห์ตัวละครโดยใช้ทฤษฏีลำดับชั้นแรงจูงใจ ของ อับราฮัม มาสโลว์รศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญภาษาไทยวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 62
13วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ผศ.ภัครพล แสงเงินภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8วันที่ 24-25 มกราคม 62
14วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ผศ.ภัครพล แสงเงินภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8วันที่ 24-25 มกราคม 62
15คำเรียกชื่อสีย้อมผมในผลิตภัณฑ์เบอริน่าผศ.ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็กภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12วันที่ 24-25 ตุลาคม 62
16การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตแบบฉับพลันของนักศึกษากลุ่มเครื่องมือเอกกีต้าร์ สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผศ.ดร.กมลธรรม เกื้อบุตรดนตรีสากลบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร”วันที่ 6 กันยายน 62
17การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คำเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนและภาษาไทยอ.ดร.สุธัญญา ปานทองภาษาจีนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5วันที่ 15 มีนาคม 62
18การวิเคราะห์การตั้งชื่อจังหวัดในประเทศไทยอาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยมภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5วันที่ 15 มีนาคม 62
19การวิเคราะห์นามสกุลคนไทยในตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยอาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยมภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5วันที่ 15 มีนาคม 62
20การสร้างสื่อโสตทัศน์ หัวข้อ กลวิธีการออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดงในรายวิชา ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่นอาจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรักษ์ดนตรีสากลบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5วันที่ 15 มีนาคม 62
21การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่ถูกต้องสำหรับนักศึกษารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชัฏพิบูลสงครามผศ.ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5วันที่ 15 มีนาคม 62
22การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ผศ.ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษ ครั้งที่ 2วันที่ 21 มีนาคม 62
23การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดแม่กด(ไม่ตรงตามมาตรา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ผศ.ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษ ครั้งที่ 2วันที่ 21 มีนาคม 62
24การศึกษาเสียงอ่านของอักษรคันจิประเภทเคเชที่ปรากฏในตารางอักษรคันจิสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1-N5 ตามหลักการกำหนดเสียงผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน และ อ.กนกรัตน์ ปิลาผลภาษาญี่ปุ่นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5วันที่ 15 มีนาคม 62
25การศึกษาการปฏิเสธการซักชวนและการขอร้องในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นผศ.ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์ภาษาญี่ปุ่นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5วันที่ 15 มีนาคม 62
26การศึกษาการใช้รูปไวยกรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ระดับ N4) จากอนิเมะอาจารย์ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่าภาษาญี่ปุ่นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5วันที่ 15 มีนาคม 62