ผลงานวิชาการแต่ละสาขาวิชา

ลำดับชื่อบทความวิจัยเจ้าของบทความวิจัยสาขาวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ชื่อวารสารหรือแหล่งที่เผยแพร่ปีที่เผยแพร่ /เล่มที่
1การศึกษาผลการใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านตีความและการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ 7 วันที่ 25-26 ม.ค. 61
2สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช: แง่คิดจาก “วีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี”ผศ.ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำภาษาไทยบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.61)
3บทบาทหน้าที่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกรศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญภาษาไทยบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.61)
4การวิเคราะห์ความถูกต้องในการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบเองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และรูปแบบมาร์ก 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผศ.น้อย คันชั่งทองสารสนเทศศาสตร์บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารบรรณศาสตร์ มศว. ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2561)
5การใช้คำในข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษรศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม, ผศ.พัทชา บุญยะรัตน์ และอาจารย์วิสิฏฐา แรงเขตรการภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารครุพิบูล ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2561)
6รากนครา: การศึกษาโดยใช้แนวทางการวิจารณ์เชิงนิเวศรศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญภาษาไทยบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2ปีที่ 37 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.2561)
7การศึกษาความสามารถในการใช้คำพ้องของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผศ.ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์ภาษาญี่ปุ่นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
8การวิเคราะห์โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (ผาณิตา เชิดเชื้อ)อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่นภาษาอังกฤษธุรกิจบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
9การศึกษาคำเหมือนที่ปรากฏในข่าวธุรกิจระหว่างหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (ปรัชญาภรณ์ บรรเทา)อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่นภาษาอังกฤษธุรกิจบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
10การวิเคราะห์โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์เอดะเนชั่น(จริยา ยั่งยืน)อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่นภาษาอังกฤษธุรกิจบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
11การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเรื่อง ลูกอีสานของคำพูน บุญทวี(จริยา คุ้มมา ณัฐพล วงศ์คงคำ)ผศ.ภัครพล แสงเงินภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
12ตำนานพระยาโคตรบองในความทรงจำของชาวพิจิตร: กรณีศึกษาตำบลเมืองเก่าและตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (กุลภัทรา รุ่งเจริญ บุษราพร อินทรักษา แทนทัย บำรุงชล ศศิธร ยอดนุ่ม อุทุมทอง นวลป้อง)ผศ.ภัครพล แสงเงินภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
13การวิเคราะห์หลักทิศ 6 จากพฤติกรรมของตัวละครใน เรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) (ธราธร เกิดใหม่ ศราวุฒิ ทรัพย์นาคี)ผศ.ภัครพล แสงเงินภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
14การวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค(Noun Clause) ในหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องปริศนาหญิงชุดขาว(The Woman in White) (คณานนท์ เสือไว เพชรรัตน์ เมืองทา)อาจารย์อธิษฐาน งามกิจวัตรภาษาอังกฤษธุรกิจบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
15การศึกษาคำยืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถานผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์ภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรวันที่ 31 ส.ค. 2561
16การวิเคราะห์คำที่มักเขียนวรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์ภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
17การใช้คำเรียกขานในภาษาหล่ม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์ภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
18ภาพสะท้อนค่านิยมในบทเพลงของณัฐวุฒิ ศรีหมอก(กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่)ผศ.ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
19บทบาทของพิธีศพ: กรณีศึกษาพิธีศพจากตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยผศ.ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
20การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อต่อศาลปู่ตาและศาลน้ำคำ: กรณีศึกษาตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่นผศ.ภัครพล แสงเงินภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
21การวิเคราะห์โครงสร้างกรรมวาจก ในหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาวอาจารย์อธิษฐาน งามกิจวัตรภาษาอังกฤษธุรกิจทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
22การวิเคราะห์การใช้คำอุทานภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนเรื่องบ้านนี้ต้องมีเหมียวผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมนภาษาญี่ปุ่นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
23การศึกษาความหมายและประเภทของคำเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นผศ.ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์ภาษาญี่ปุ่นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
24การศึกษาการใช้สำนวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่นจากอนิเมะอาจารย์ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่าภาษาญี่ปุ่นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
25การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผลภาษาญี่ปุ่นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
26การศึกษาความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นอาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผลภาษาญี่ปุ่นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
27การศึกษาความเข้าใจและความสามารถในการใช้คำกริยานุเคราะห์รูป You ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงครามAj. Kaori Morimotoภาษาญี่ปุ่นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
28การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้คำกริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทองภาษาจีนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
29การวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9อาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยมภาษาไทยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 23 มี.ค. 2561
30หม้อในมิติทางวัฒนธรรมไทย: การศึกษาจากวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็กภาษาไทยบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.61)