ผลงานวิชาการแต่ละสาขาวิชา

ลำดับชื่อบทความวิจัยเจ้าของบทความวิจัยสาขาวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ชื่อวารสารหรือแหล่งที่เผยแพร่ปีที่เผยแพร่ /เล่มที่
1การศึกษาคุณค่าของภูมินามในตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย คลิกเพื่อดูบทความรศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญภาษาไทย วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560, ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
2แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง “น้ำเล่นไฟ” และ “แผ่นดินหัวใจ” (กัลยารัตน์ ต๊ะปาและวุฒิเกียรติ แอบเรือง)
คลิกเพื่อดูบทความ (หน้า 2375-2385)
อาจารย์รัตนาวดี ปาแปงภาษาไทยรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ 7วันที่ 26-27 ม.ค. 60
3Japanese Instructional Package for Developing Sport Tourism Staff (Caddies)
คลิกเพื่อดูบทความ
รศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิมภาษาญี่ปุ่นวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.60)
4การศึกษาผลการใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านตีความและการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คลิกเพื่อดูบทความ (หน้า 2792-2802)
รศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญภาษาไทยรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ 7วันที่ 25-26 ม.ค. 61
5การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารโดยการใช้การสอนแบบ e-Learningอาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชรภาษาฝรั่งเศสรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ท้องถิ่นภิวัตน์” ครั้งที่ 2วันที่ 10 ส.ค. 60
6การศึกษาความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมการบริโภคในจังหวัดพิษณุโลกกับวัฒนธรรมการบริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน
คลิกเพื่อดูบทความ
รศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม, อาจารย์กฤษณา ชาญณรงค์, อาจารย์ ดร.เมศิณี ภัทรมุทธา, ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก และผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมนภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทยวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.60)
7คติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปาริส
คลิกเพื่อดูบทความ (หน้า 125-135)
ผศ.ภัครพล แสงเงินภาษาไทยวารสารรมยสาร คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2 พ.ค.-ส.ค.60)
8การดำเนินงานห้องสมุดเพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องประเทศไทย 4.0
คลิกเพื่อดูบทความ
ผศ.ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์สารสนเทศศาสตร์วารสารอินฟอร์เมชั่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.60)
9ราชธรรมในจามเทวีวงศ์: ความสัมพันธ์กับการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระอินทร์
คลิกเพื่อดูบทความ
อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทองภาษาไทย วารสารไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.60)
10สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช: แง่คิดจาก “วีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี”
คลิกเพื่อดูบทความ
ผศ.ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำภาษาไทยวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.61)