นายสัญญา ปานแย้ม

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
คุณวุฒิ : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (การตลาด)
Email : sanyapanyam@psru.ac.th
โทร : 055-267087 ต่อ 2001
     : 055267000 ต่อ 2001

HUSO

นางสาวยุพิน โพธิ์ทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ : บธ.บ. การจัดการทั่วไป
Email : yuphin.p@psru.ac.th
โทร : 055-267087 ต่อ 2000
     : 055267000 ต่อ 2001

HUSO

นางสาวสุนิสา เพ็ชรพูล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ : กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Email : sunisa@psru.ac.th
โทร : 055-267087 ต่อ 2003
     : 055267000 ต่อ 2001

HUSO

นางสาววลันลักษณ์
สัตย์ประกอบ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ : รป.ม. การบริหารจัดการภาครัฐ , บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Email : walanlak.s@psru.ac.th
โทร : 055-267087 ต่อ 2001
     : 055267000 ต่อ 2001

HUSO

นางกาญจนา วงษ์วัฒนพงษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ : บธ.บ. บัญชี
Email : kanjana.won@psru.ac.th
โทร : 055-267087 ต่อ 2006
     : 055267000 ต่อ 2001


 

HUSO

นางสุภาวดี พันธ์สุข

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ : วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการ
Email: suphavadee.p@psru.ac.th
โทร : 055-267087 ต่อ 2007
     : 055267000 ต่อ 2001

HUSO

นางสาวรัชฎา สินตั้ง กล่องชู

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ : บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Email : ratchada.s@psru.ac.th
โทร : 055-267087 ต่อ 2001
     : 055267000 ต่อ 2001

HUSO

นางสาววรินทร พลขัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
คุณวุฒิ : ศศบ. พม่าศึกษา
Email: warintorn_pon@psru.ac.th
โทร : 055-267087 ต่อ 2007
     : 055267000 ต่อ 2001

HUSO

นายอติโรจน์ บัวทับ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ : ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
Email : Atirot.b@psru.ac.th
โทร : 055-267087 ต่อ 2006
     : 055267000 ต่อ 2001

HUSO

นายทนงศักดิ์ ท่าโพธิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ : ค.ม. เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา, ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
Email : tanongsak.t@psru.ac.th
โทร : 055-267087 ต่อ 2002
     : 055267000 ต่อ 2001

HUSO

นายพรชัย บุญยก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ : ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
Email : pornchai.b@psru.ac.th
โทร : 055-267087 ต่อ 2002
     : 055267000 ต่อ 2001


HUSO

นายณัฐพงษ์ พราวแจ้ง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมฯ (ปฏิบัติการ)
คุณวุฒิ : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับที่ 1)
Email: nattapong.pra@psru.ac.th
โทร : 055-267087 ต่อ 2002
     : 055267000 ต่อ 2001