HUSO
       สื่อนิทานชุดนี้มีการออกแบบภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมกับคณะผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทย ตรวจสอบแนวคิด แก่นเรื่อง และกลวิธีทางวรรณศิลป์ เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและความสนใจผู้อ่าน คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยนิทานแต่ละเรื่องส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตยและแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน ส่งเสริมความสามัคคี เคารพความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา และการมีจิตสาธารณะ
     สื่อการเรียนรู้ประเภทนิทานส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. 2559 – 2564 : แนวคิดทางสังคมและการปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านเรื่องสั้นร่วมสมัย” ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยออกสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง
       ชุดนิทานส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วยนิทาน จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
            นิทานเรื่อง เป็ดก็ต้องการประชาธิปไตย
            นิทานเรื่อง ผ้าทอคลอเคียง
            นิทานเรื่อง เฟียสกับเจ้าเฟี้ยว
            นิทานเรื่อง มิตรภาพบันนังสตา
    นิทานดังกล่าวนี้ได้ถูกนำไปทดลองใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของการวิจัย พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในเนื้อหาและข้อคิดที่ได้จากนิทานชุดดังกล่าวสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต่อไปได้
เป็ดก็ต้องการประชาธิปไตย
ผ้าทอคลอเคียง
เฟียสกับเจ้าเฟี้ยว
มิตรภาพบันนังสตา