ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ในรูปแบบเมตาเวิร์ส (Metaverse) “รางวัลพานแว่นฟ้า … วรรณกรรม นวัตกรรม สู่สาธารณชน” ซึ่งเป็นนิทรรศการภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2559 – 2564 : แนวคิดทางสังคมและการปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านเรื่องสั้นร่วมสมัย
   วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเป็นการจัดประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี จัดประกวดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้วรรณกรรมมีความสัมพันธ์กับสังคมและการเมือง โดยแสดงให้เห็นโลกทัศน์ของผู้เขียนผ่านการประกอบสร้างองค์ประกอบของวรรณกรรม จึงเป็นที่น่าสนใจว่าวรรณกรรมการเมืองไทยร่วมสมัยรางวัลพานแว่นฟ้าที่แสดงออกชัดเจนถึงการเป็นวรรณกรรมทางการเมืองไทยร่วมสมัยภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐอย่างเป็นทางการ ได้มีการประกอบสร้างของความหมายขึ้นมาอย่างไร มีอุดมการณ์และแนวคิดอะไรที่ถักทอและปะทะสังสรรค์อยู่ภายในตัวบทของวรรณกรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ทางด้านวรรณกรรมการเมืองไทยร่วมสมัย ที่สะท้อนแนวคิดและอุดมการณ์ทางสังคมและการเมือง และความเป็นพลเมืองดีตามหลักสากลและคุณค่าร่วมสมัย
   นิทรรศการนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวรรณกรรมการเมืองไทยร่วมสมัย ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และความเป็นพลเมืองดีตามหลักสากลและคุณค่าร่วมสมัยของสังคมไทยและสากล ภายในนิทรรศการประกอบด้วย
       1) นวัตกรรมนิทานประชาธิปไตย จำนวน 4 เรื่อง
       2) การเผยแพร่นวัตกรรมนิทานประชาธิปไตยสู่สาธารณชน
       3) การเสวนาวิชาการ เรื่อง “โปรดอยู่ในความสงบ อุดมการณ์รัฐ ประชาธิปไตย และพลเมืองดีในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า”
   เชิญรับชมนิทรรศการออนไลน์ในระบบเมตาเวิร์สได้ในแอปพลิเคชัน SPATAIL คลิกเพื่อเข้าชมนิทรรศการ หรือสแกน QR Code ด้านล่างได้เลย