สาขาวิชาดนตรีสากล

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปีที่ 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร
2การจัดทำสื่อภาษาอังกฤษ (TOEIC)อาจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรักษ์

สาขาวิชาภาษาไทย

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1จากวรรณกรรมสู่การสร้างจิตสำนึกเชิงนิเวศสำหรับเยาวชน : กรณีศึกษานวนิยายสำหรับเยาวชนรางวัลแว่นแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
2คำยืมภาษาต่างประเทศในพจนานุกรมไทย: การศึกษารูปคำและกลุ่มความหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์
3การพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในรายวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาศาสนาและศิลธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ
4การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยภารกิจ Ongoing ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ และอาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม

สาขาวิชาภาษาจีน

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนและสำนวนไทยที่ความเกี่ยวข้องกับตัวเลข “一” yi (หนึ่ง) ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องความฝันในหอแดงอาจารย์ดุจรวี กรรมถัน
2พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และศิลปวัฒนธรรมประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกอาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ปรากฏในข่าวการท่องเที่ยวของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ออนไลน์อาจารย์สิรินญา ศรีชมภู และอาจารย์อธิฐาน งามกิจวัตร
2การศึกษาการใช้กาล (Tense) ในข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์อาจารย์สิรินญา ศรีชมภู
และอาจารย์อธิฐาน งามกิจวัตร
3การวิเคราะห์คลังข้อมูล กริยาวลีในข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิศากร ไชยมงคล
4การจัดทำสื่อภาษาอังกฤษ (TOEIC)อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ นวาวัตน์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิศากร ไชยมงคล

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1ความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของราชภัฏต่อการพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษานักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาชุมชนตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์ ดร.ณริศรา  พฤกษะวัน