สาขาวิชาดนตรีสากล

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตแบบฉับพลันของนักศึกษาสาขาดนตรีสากล กลุ่มทักษะเครื่องสายดีดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1การศึกษาความถูกต้องของการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และรูปแบบมาร์กของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการทำรายการสิบค้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง
2การศึกษาสภาพและการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง
3ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุดระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์
4การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการยืมคืนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์
5การศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซื่ออุทิศกุล
6พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซื่ออุทิศกุล
7ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนคณะครุศาสตร์ในการเข้าใช้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง
8ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมุมอินเทอร์เน็ตโซน สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง

สาขาวิชาภาษาไทย

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1อุปมาพจน์ที่ปรากฎในนิทานชาดกอาจารย์ ดร.สมเกียรติ ติดชัย
2การวิเคราะห์ปัญหาการเขียนคำผิดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ
3การวิเคราะห์ปัญหาการเขียนคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์
4การศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บางแก้วในจังหวัดพิษณุโลก
5ผ้าทอจังหวัดพิษณุโลก : การวิเคราะห์ความหมายและความเชื่อเพื่อเพิ่มคุณค่าของผลผลิตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์

สาขาวิชาภาษาจีน

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1ทักษะในการอ่านคำหลากเสียงภาษาจีนของนักศึกษาไทยอาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1การปรากฎร่วมกันของคำในภาษาญี่ปุ่น:กรณีศึกษาจากคำนามรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
2ปัญหาในการเรียนรู้ไวยากรณ์ชั้นต้นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์
3ความสามารถในการแปรความหมายระดับข้อความของแอพพลิเคชั่น Google Translate ระบบ Neural Machine Translation ในการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาการแปลภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1การศึกษาลักษณะโครงสร้างข่าวพาดหัวและการใช้คำในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม (หนังสือพิมพ์กระดาษ) กับหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทชา บุญยะรัตน์
2การประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้อาจารย์ ดร.พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม


สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น และอาจารย์สิรินญา ศรีชมภู
2วิเคราะห์ความถี่คำกริยาวิเศษณ์ ในส่วนการอ่านของหนังสือ TOEICอาจารย์ ดร.นิภาวรรณ นวาวัตน์ และอาจารย์อธิษฐาน งามกิจวัตร