สาขาวิชาดนตรีสากล

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปีที่ 1อาจารย์นพดล พันธุ์เพ็ชร์
2การพัฒนาทักษะการอ่านโน๊ตสากลเพื่อส่งผลต่อการเรียนรายวิชาการฟัง การอ่านและเขียนโน๊ตสากลอาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง

สาขาวิชาภาษาไทย

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1คนในนิทาน : ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในมุมมองการวิจารณ์เชิงนิเวศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
2อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในชื่อโรค ในระบบการแพทย์พื้นบ้าน 4 ภูมิภาคของไทยอาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม
3ศุภนิมิตและอาเพศในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก
4อุปกิเลสในนิทานพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ
5การศึกษาเชิงวิเคราะห์ตำรายาวัดใหม่พรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัครพล แสงเงิน

สาขาวิชาภาษาจีน

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1การแปลคำกริยาที่มีความหมายโดยรองในภาษาจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ
2การศึกษาการแปลคำอุปลักษณ์รสชาติของอาหารในภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจารย์ ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ และอาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1ลักษณะการปรากฎร่วมของคำกริยาหลายความหมายและคำกริยาความหมายคล้ายรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1การใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกประสบการ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ
2การศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมพร บุญชุม
3การศึกษาข้อผิดพลาดการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพื่อการสื่อสารความหมายอย่างเป็นสากลนานาชาติของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจอาจารย์นันทภัค ประทีปแก้ว

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1การศึกษาการใช้คำปรากฎร่วม (Collocation) ในงานเขียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิศากร ไชยมงคล

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1การศึกษาลวดลายในงานเครื่องปั้นดินเผาอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอาจารย์ ดร.ณริศรา  พฤกษะวัน