วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26
ฉบับที่ 51 พ.ค.-ส.ค.61
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26
ฉบับที่ 50 ม.ค.-เม.ย.61
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุทยาปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.61
วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.60
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.60
วารสารอินทนิลทักษิณสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.60
วารสารศิลปวัฒนธรรม ศิลป์พิบูลปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มี.ค.60-ก.ค.61
วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.59
วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีที่ 9 ฉลับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.60
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.60
วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.60
วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.60
วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.61
วารสารสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ต.ค.57-ม.ค.58
วารสารสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เม.ย.-ก.ย.56
วารสารสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เม.ย.-ก.ย.55