วารสารบัณฑิตศึกษา
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
วารสารพิบูลสงครามปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 61
วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.60
วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60
วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.60
วารสารมนษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.61
วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 60
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.60
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.59
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.60
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60
วารสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.60
วารสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.60
วารสารวิชาการรมยสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.60
วารสารวิจัยวัฒนธรรมปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.61