อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส

ข้อมูลหลักสูตร
HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทรัตน์พร บัณฑิตย์
นาคสวัสดิ์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
คุณวุฒิ   : Ph.D. Docteur En Sciences Du Langage Universite De Franch – Comte Besancon, D.E.A. (Teaching French For Tourism) Universite De Franch – Comte Besancon, ศศ.ม. การสอนภาษาฝรั่งเศส, ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส

HUSO

อาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร

ตำแหน่ง : อาจารย์กลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ฝรั่งเศสศึกษา, ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส

กลุ่มวิชาภาษาอาเซียนภาษาเกาหลี

ข้อมูลหลักสูตร
HUSO

อาจารย์ปรียานุช วิไลวิทย์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มวิชามนุษย์ – สังคม
คุณวุฒิ  : กศ.ม. การศึกษาจิตวิทยาแนะแนว, ศศ.บ. ภาษาเกาหลี