อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลหลักสูตร
HUSO

อาจารย์ ดร.ณริศรา พฤกษะวัน

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ด. คติชนวิทยา, ค.ม. ศิลปศึกษา, อ.บ. ศิลปะไทย