หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)

ข้อมูล : หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คลิก
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ

          Dr.Sukanyasopee Jaiklam

          ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ด. : คติชนวิทยา

          ศศ.ม. : ภาษาไทย

          ศศ.บ. : ภาษาไทย

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ

          Asst. Prof. Dr.Khwanchanok Naijarun

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ต. : ภาษาไทย

          ค.ม. : การสอนภาษาไทย

          ศศ.บ. : ภาษาไทย

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์รัตนาวดี ปาแปง

          Miss Ruttanawadee Papang

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ป.เอก : ลาศึกษาต่อ

          ศศ.ม. : ภาษาไทย

          ศศ.บ. : ภาษาไทย

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์
          Asst. Prof. Dr.Suchada Jiaphong
          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
          อ.ด. : ภาษาไทย
         ศศ.ม. : ภาษาศาสตร์
          ศศ.บ. : ภาษาไทย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม

          Dr.Wasinee Meekrua-iam

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ปร.ด. : ภาษาไทย

          ศศ.ม. : ภาษาศาสตร์

         ศศ.บ. : ภาษาไทย

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ติดชัย

          Dr.Somkiat Tidchai

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ด. : ภาษาไทย

          ศศ.ม. : ภาษาไทย

          พธ.บ. : ปรัชญา

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์กฤษณา ชาญณรงค์

          Miss Kritsana Channarong

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ป.เอก : ลาศึกษาต่อ

          ศศ.ม. : คติชนวิทยา

          ศศ.บ. : ภาษาไทย

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์เมศิณี ภัทรมุทธา

          Miss Mesinee Pataramutha

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ป.เอก : ลาศึกษาต่อ

          ศศ.ม. : ภาษาไทย

          ศศ.บ. : ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก

          Dr.Phathompong Suklek

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ด. : ภาษาไทย

          ศศ.ม. : ภาษาไทย

          ศศ.บ. : ภาษาไทย

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง

          Mr.Tirapat Poolthong

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ม. : วรรณคดีไทย

          ศศ.บ. : ภาษาไทย

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ภัครพล แสงเงิน

          Mr.Phakphon Sangngern

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ม. : วรรณคดีไทย

          ศศ.บ. : ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)