หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

ข้อมูล : หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คลิก
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ธารีรัตน์ สุนิพันธ์

          Mr. Thareerat Suniphan

          ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ม. : ภาษาอังกฤษ

          ศศ.บ. : ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณากร คงชนะ
          Asst. Prof. Dr.Khunakorn Khongchana
          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
          Ph.D. : English
         M.A. : English
          พธ.บ. : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ

          Dr.Umaporn Yotcharoen

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ปร.ด. : ภาษาศาสตร์

          ศศ.ม. : ภาษาอังกฤษ

          ค.บ. : ภาษาอังกฤษ

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมพร บุญชุม

          Asst. Prof. Patumporn Boonchum

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ม. : ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา

          กศ.บ. : ภาษาอังกฤษ

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์นันทภัค ประทีปแก้ว

          Miss Nantaphak Prateepkeaw

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ม. : ภาษาศาสตร์

          ค.บ. : ภาษาอังกฤษ

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์วิสิฎฐา แรงเขตรการ

          Miss Wisittha Rangkhetkarn

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ม. : การสอนภาษาอังกฤษ

          ค.บ. : ภาษาอังกฤษ

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทชา บุญยะรัตน์

           Asst. Prof. Patcha Bunyarat

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ม. : ภาษาอังกฤษ

          ศศ.บ. : ภาษาอังกฤษ

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภทรา พงศ์ศักดิ์ศรี

          Asst. Prof. Petra Sirisup

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          M.A. : English as an International Language

          ศศ.บ. : ภาษาอังกฤษ(เกียรตินิยมอันดับ 1)

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์โชติกา เศรษฐธัญการ

          Miss Chotika Settanyakan

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ม. : ภาษาศาสตร์

          ศศ.บ. : ภาษาอังกฤษ

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม

          Miss Panitnan Iemtom

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ม. : ภาษาอังกฤษ

          ศศ.บ. : ภาษาอังกฤษ

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์วารีรัตน์ สีแดง

          Miss Warirat Seedang

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ม. : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

          ศศ.บ. : ภาษาอังกฤษ


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ ดร.สุพัตรา พรมดำ

          Dr. Supattra Phomdam

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ปร.ด. : ภาษาศาสตร์ประยุกต์

          ศศ.ม. : ภาษาอังกฤษ

          นศ.บ. : นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)

          Mr. Lloyd M. Canete

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Bachelor Of Aris Philosophy And English

          M.A. : Pastoral Ministry

          Mr. Simon Watts

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Mr. John Patrich Benliro

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Bachelor Of Secondary ED.